9. 11. 2022
3:6
(1:3, 0:0, 2:3)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Proskuryakov Mikhail
Dolocheyev Mikhail