10. 11. 2022
2:4
(0:0, 1:0, 1:4)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Proskuryakov Mikhail
Dolocheyev Mikhail