22. 12. 2022
2:5
(0:1, 2:1, 0:3)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Rudolf Sergey
Jelilik tóreshiler:
Proskuryakov Mikhail
Dolocheyev Mikhail