1. 2. 2023
3:4
(1:3, 1:0, 1:1)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Suslov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Dolocheyev Mikhail
Proskuryakov Mikhail