24. 11. 2023
5:4 Б
(2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Kovalchuk Vladislav
Chistyakov Mikhail