23. 11. 2023
6:5 ОТ
(3:2, 2:2, 0:1, 1:0)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Kovalchuk Vladislav
Chistyakov Mikhail