20. 12. 2023
8:2
(5:1, 1:1, 2:0)

Ótetin orny:
«№10 BJMSM» SK
Bas tóreshiler:
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Kazhenov Temirlan
Zbrodko Vyacheslav