27. 10. 2022
1:5
(0:0, 0:3, 1:2)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Zassukha Denis
Jelilik tóreshiler:
Zbrodko Vyacheslav
Lonshakov Ilya