28. 10. 2022
5:3
(0:2, 2:1, 3:0)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Zassukha Denis
Jelilik tóreshiler:
Zbrodko Vyacheslav
Lonshakov Ilya