7. 12. 2022
3:4 Б
(0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Ótetin orny:
«Oral» MS
Bas tóreshiler:
Zassukha Denis
Jelilik tóreshiler:
Ibragimov Daniyar
Zbrodko Vyacheslav