11. 12. 2022
1:3
(1:2, 0:1, 0:0)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Sariyev Ulan
Lonshakov Ilya