12. 12. 2022
4:0
(1:0, 2:0, 1:0)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Sariyev Ulan
Lonshakov Ilya