11. 12. 2022
12:3
(1:1, 3:1, 8:1)

Ótetin orny:
«Oral» MS
Bas tóreshiler:
Zassukha Denis
Jelilik tóreshiler:
Zbrodko Vyacheslav
Ibragimov Daniyar