10. 1. 2024
5:4
(2:0, 2:0, 1:4)

Ótetin orny:
«№10 BJMSM» SK
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Ignatyev Vitaliy
Jelilik tóreshiler:
Zavaruyev Alexandr
Sergiyenko Valeriy