9. 1. 2024
2:5
(0:1, 0:2, 2:2)

Ótetin orny:
«№10 BJMSM» SK
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Ignatyev Vitaliy
Jelilik tóreshiler:
Zavaruyev Alexandr
Sergiyenko Valeriy