29. 9. 2021
3:7
(2:2, 0:1, 1:4)

Bas tóreshiler:
Боряев Антон
Jelilik tóreshiler:
Каженов Темирлан
Алпыспаев Нурлан