30. 9. 2021
7:0
(0:0, 3:0, 4:0)

Bas tóreshiler:
Боряев Антон
Jelilik tóreshiler:
Каженов Темирлан
Алпыспаев Нурлан