23. 12. 2022
4:1
(0:0, 2:0, 2:1)

Ótetin orny:
«Mūz Aidyny» MS
Bas tóreshiler:
Rudolf Sergey
Jelilik tóreshiler:
Proskuryakov Mikhail
Dolocheyev Mikhail